Yongjun Qian

Postdoctoral Associate
Email address: yongjun.qian@duke.edu
Mentor:
Josh Huang

Education & Training

PhD institution: Peking University, Beijing, China